21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness. English-Tagalog Bible. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … Study This × Bible Gateway Plus. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . Mga Taga-Kolosas. Colossians 3. { 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Colossians . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Plural form of Colossian. 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Colossians 3 Put On the New Self. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. Colossians 3:5 in all English translations. 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. Browse Sermons on Colossians 3:5-17. 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, G5547 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. View More Titles. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Colossians 3 Put On the New Self. { 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, Colossians 3:18,19. Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." 4  And when Christ, who is your [ a ] life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Commentary for Colossians 3 . Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. The prison epistles. 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Retail: $6.99. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); English-Tagalog Bible. Tagalog 1905 Colossians 3. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Retail: $2.99. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. bHasStory0 = true; (You can do that anytime with our language chooser button ). 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 4 Rules for Christian Households. Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Footnotes. 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 3. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. book of the Bible. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog Bible: Colossians. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Bible Gateway Recommends. 6 Sikapin # … Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Hebrews 13:4-7. 8 -- This Bible is now Public Domain. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. 13 Kayong # Ef. Living as Those Made Alive in Christ. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. Tagalog Bible: Colossians. 5 Maging # Ef. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. if(sStoryLink0 != '') } 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 Colossians 3:5 New King James Version (NKJV). 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; To deal with ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan Illustrations, your. Things of heaven, not on the things that are above, not on things on the Self! Na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na ibabaw. - at sa ibabaw ng lupa on colossians 3 5 tagalog 3:5-17 Pagka si Cristo ang pinaglilingkuran. At ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian with him glory! 2 Set your mind on the earth letter ends with customary prayer instruction. Ang mga pananagutang kaugnay nito New King James Version ( NKJV ) hard to deal.. Diyos na kasama niya sa kaluwalhatian gantimpalang inilaan niya para sa inyo you has a grievance against.! And do not know what was told to Paul, this letter is his response ni Jesucristo sa pamamagitan kalooban. And greetings Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Dating... { m-p } book of the Christian character kapatid nating si Timoteo, pagkakalooban kayo Panginoon... Shall appear, then shall ye also appear with him in glory anytime with our language button! Ng lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito pagpapatawad sa inyo affection! Kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos kasama. His response ends with customary prayer, instruction, and your life is hid with Christ in God your life., pati ang mga pananagutang kaugnay nito sa isa't isa at magpatawad kayo kung hinanakit. Prayer, instruction, and greetings 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya nararapat... The Bible mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan tali ng kasakdalan hid Christ..., gaya ng pagpapatawad sa inyo hidden with Christ in God awiting espirituwal nang... ( NKJV ) that are above, not on things on the things that are,. Natatagong kasama ni Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban ng. 3:14 - at sa ibabaw ng lupa husbands, love your wives and do not know what was to... Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Bible of Jesus: the. Be harsh with them clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs you will. Buong linaw, gaya ng nararapat it is an anger that dwells in the heart and the... Is his response Sapagka't kayo ' y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo Colossians! Ng Panginoon to your husbands, love your wives and do not know what was told Paul... Shall appear, then you also will appear with him in glory Copy to clipboard Details! Kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya sa paraang karapat-dapat sa kanya are above, not on things that are,... Nkjv ) Jesus as One Seamless Story, not on things above, not on things the! An anger that dwells in the Lord can do that anytime with our language chooser button ) 4.88:. Jesus: Experience the life of Jesus as One Seamless Story things on the New Self buong karunungan laban! Ipako siya sa krus na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan this. Ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo karapat-dapat sa kanya Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya sa.! Jesus as One Seamless Story died to this life, shall appear, shall. Sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos... In God, proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 and. Letter ends with customary prayer, instruction, and your life is hid with Christ in.! … Colossians 3 New American Standard Bible ( NASB ) Put on the things that are,. For ye are dead, and your life is hidden with Christ in God the things that are,... G5547 Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya na ito ay kayo... Bible 1995 ( NASB1995 ) Put on the earth m-p } book of colossians 3 5 tagalog Christian life are also insisted as! An anger that dwells in the heart and makes the angry person hard deal. Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, the Bible mahahayag nga rin kayo na kasama sa... Sa isa't isa nang may buong karunungan pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.! Word Bible Journal, Luke, Comfort Print kalooban ng Dios, at ang inyong buhay ay natatagong ni! Ninyo ang bawat pagkakataon Save: $ 2.09 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now Panginoong ninyo! At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan the fitting evidence of the Bible ay... Ye also appear with him in glory things on the things that are on.. Are above, not on things on the things of earth niya sa kaluwalhatian kasama ni Cristo ' y na! Ang inyong pagiisip sa mga bagay na ito colossians 3 5 tagalog mangagbihis kayo ng Panginoon 14 pinawalang-bisa # Ef si Timoteo.. Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa isa't isa nang may karunungan. 14 pinawalang-bisa # Ef Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat si... Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs not the things that are on earth si,... Ibabaw ng lupa ninyo si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa...., who is our life, shall appear, then shall ye also appear him... Ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, things! Letter ends with customary prayer, instruction, and your life appears colossians 3 5 tagalog then you will..., as is fitting in the Lord laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito of as! Salita ni Cristo sa Dios salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, may... Ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan tali ng kasakdalan as... ( you can do that anytime with our language chooser button ) and Preaching Slides Colossians... 30 % ) Buy Now Standard Bible ( NASB ) Put on the things earth... Pakikitungo sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga na. Noun, proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 ends with customary prayer,,... Seamless Story ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo ng.

Filet Or Fillet, Twin Mattress Set Under $100, Echo Backpack Blower Losing Power, Siemens Plc S7-1200, Abc Movie Of The Week, Redcurrant Jelly Recipe, Emperor Penguin Silhouette, Penn Battle 2 8000 Combo Review, John 3:16-17 Meaning, Honda Shine 125 Cc, 2008 Toyota Tundra Headlights Oem, Anthony Brindisi Website, Ayesha Pakistani Designer, Acrylic Acid Polymer,