Spafford, the Relief Society and other Church, larger Church process of correlation, aimed to eliminate. In English usage, redundancy is usually defined as the use of two or more words that say the same thing, but we also use the term to refer to any expression in which a modifier’s meaning is contained in the word it modifies (e.g., early beginnings, merge together—many more are listed below).Think of redundancies as word overflows. 16. Ang multiplikasyon o pagpaparami ay isa sa dalawang pangunahing operasyon o gampaning pang-aritmetika (ang isa pa ay ang adisyon). Ang pagtuturo ng mga ebanghelyo ayon sa pagkakatugma ng mga ito ay magtutulot sa iyo na talakayin ang mga turo at mga pangyayari sa buhay ng Tagapagligtas nang mas lubusan at mabawasan ang paulit-ulit na minsan ay nadarama kapag itinuturo ang Ebanghelyo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. (chiefly UK) Dismissed from employment because no longer needed. As industries try to streamline and become more competitive. (chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff. Spafford, sumali ang Relief Society at iba pang mga auxiliary ng, proseso ng correlation ng Simbahan, na may layon, alisin ang magkakaparehong pagsisikap, bawasan ang basura, at. a redundant thing, part, or amount; superfluity. Article 298 [formerly 283] of the Labor Code (get a copy of the re-numbered Labor Code 2018 Edition by Atty. na ito ay ginawa upang hindi gaanong maulit, ulit ang paraan ng pagtuturo ayon sa pagkakasunod-sunod sa. However the dismissal itself (and the procedure leading up to it) must still be fair and reasonable in all the circumstances. redundánte: paulit-ulit. of the plaintext, it attempts to give a minimum amount of ciphertext necessary to ensure unique decipherability. kalabisan n. redundancy; surplus; excess; excessiveness. Duplication of parts of a message to guard against transmission errors. Needless to say, in proofreading Tagalog translation, always have the source text and the target text side by side. Redundant relationships are unnecessary logic in the network that cause unnecessary computation and confusion and congestion in a network diagram. Need to translate "redundancy" to Telugu? ]. Bridges that failed due to lack of redundancy include the Silver Bridge and the Interstate 5 bridge over the Skagit River. ""In the modern world of today" contains a redundancy; so does "He died of … ay nanganib na pangmatagalang mawalan ng trabaho malibang matuto sila ng. Dahil sa kahirapan ng mga Kastila sa pagbigkas, ay naging Himamaylan. A and B are redundant. It can be one of the most distressing events an employee can experience. cies. [ Here's how you say it. redundánte: labis sa kailangan o normal. 2. unemployment, the sack (informal), the axe (informal), joblessness Thousands of employees are facing redundancy. Redundancy should be a last resort. Ang ateismo ay ang panininindigang hindi totoong mayroong mga diyos, o ang pagtatanggi sa teismo. As industries try to streamline and become more competitive. the chapel has been converted into flats. In termination for authorized causes, separation pay is the amount given to an employee terminated due to installation of labor-saving devices, redundancy, retrenchment, closure or cessation of business or incurable disease. Sa ilan, ang gawain ng Hospital Liaison Committee ay maaaring tila, , hindi pa nga kailangan; ngunit sa katotohanan, ang, He has put in place a remarkable system of governance that provides, Inilagay Niya ang isang kahanga-hangang sistema ng pamamahala na. surplusage inserted in a pleading which may be rejected by the court without impairing the validity of what remains. in the case of redundancy a word is correctly guessed if the semantic meaning of that word roughly corresponds with the omitted word, whereas in the case of probability, the guessed word should be the actual word. Example sentences include: a Tagalog to English translation, syllable stress marks, and a breakdown of the word-for-word literal translations of each word in the sentence. Contextual translation of "redundant meaning" into Tagalog. Redundancies definition: the state or condition of being redundant or superfluous , esp superfluous in one's job | Meaning, pronunciation, translations and examples A Better Tagalog English Dictionary Online Thousands Of Built-In Tagalog Example Sentences: This dictionary includes over 20,000+ Tagalog example sentences embedded directly into the dictionary to show proper grammar and usage. Because of this, some of you may wonder if there won’t be some. In the modern New Jerusalem Bible, the Tetragrammaton is translated “Yahweh” because as its Editor’s Foreword admits: “To say ‘The Lord is God’ is surely a tautology [, Sa makabagong New Jerusalem Bible, ang Tetragrammaton ay isinaling “Yahweh” sapagkat katulad ng inamin ng Paunang Salita ng Patnugot nito: “Ang pagsasabing ‘Ang Panginoon ay Diyos’ ay tunay na isang tautology [di-kinakailangang pag-uulit], subalit ang pagsasabing ‘Si Yahweh ang Diyos’ ay hindi.”, lessons in this manual were designed to reduce, in the sequential teaching method by focusing on. of the Internet connection is often provided by using two or more upstream service providers (see Multihoming). By using our services, you agree to our use of cookies. Redundancy can be a potentially fair reason for dismissal, preventing a claim for unfair dismissal, but it might be unfair if the particular employee has been unfairly selected, as where he is perhaps the longest-serving employee but is the first to be made redundant. Opisyal na kinilala ng batas noong 2002, ipinatupad ang batas noong 2005. me a pay raise backdated for several weeks and accepted my submission for, ang suweldo ko na retroactive nang ilang linggo at tinanggap ang pag-aaplay ko sa, Teaching the Gospels as a harmony can allow you to treat the teachings and events from the Savior’s life more thoroughly and minimize the. Closure of establishment and reduction of personnel. Separation pay is one of those items mandated to be given by law to employees under certain situation. 3. superfluity, excess, surplus, surfeit, uselessness, superabundance, expendability the redundancy of its two main exhibits maligoy redundant (in speech, writing) maligoy rambling. Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components. : the these countries - English Only forum Redundancy in the "whereas" clause - English Only forum redundancy of employees holding various job positions - English Only forum redundancy- research about - English Only forum redundancy meaning. Translation for 'redundancy' in the free English-Polish dictionary and many other Polish translations. (Of speech, writing) Repetitive or needlessly wordy. It happens when employers need to reduce their workforce. This means an employer must show that: the employees concerned have … te redundnat. The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness. Iwasan ang maligoy na pasimula.. Layunin ng teoryang imahismo ang pag-iwas sa maligoy na pananalita.. Guamit ng mga pangkaraniwan, tiyak at eksaktong salita. This is one of the authorized causes which an employer, in good faith, may utilize as a measure of efficiency in the company, or to prevent company losses. (a financial incentive to employees who voluntarily resign). A structure without redundancy is called fracture-critical, meaning that a single broken component can cause the collapse of the entire structure. [ KAHULUGAN SA TAGALOG. of the Internet connection is often provided by using two or more upstream service providers (see Multihoming). However, it was still easy to decipher it and extract its meaning. Batay sa redundansiya ng plaintext, ito ay nagtatangka na magbigay ng minimum na halaga ng ciphertext na kailangan upang masiguro ang natatanging desiperabilidad. Find more ways to say redundancy, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Superfluous; exceeding what is necessary. Separation pay may also be granted to an illegally dismissed employee in lieu of reinstatement. Tagalog translation of redundant: paulit-ulit. pandaigdigang simbahan na mabilis na lumalaki. Spafford, the Relief Society and other Church, larger Church process of correlation, aimed to eliminate. , even unnecessary; but in truth, this network of support services is essential. Ang impormasyong ito ay binabasa gamit ang henetikong kodigo(genetic code) na tumutukoy sa sekwensiya ng mga asidong amino sa loob ng mga protina. 13 Check the aural quality. a position is redundant where it … MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. Later, my employer was asking for voluntary. Nagmula ang katawagang ateismo mula sa Griyegong ἄθεος (atheos), na mapanirang katawagan … This is the essence of redundancy." The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff. Quality: Excellent. the chapel has been converted into flats. Leave a Reply Cancel reply. redundnat. Redundancy is all about delivering the highest levels of reliability. Batay sa redundansiya ng plaintext, ito ay nagtatangka na magbigay ng minimum na halaga ng ciphertext na kailangan upang masiguro ang natatanging desiperabilidad. Redundancy is all about delivering the highest levels of reliability. (chiefly computing) Duplicating or able to duplicate the function of another component of a system, providing back-up … It requires sensitive handling by the employer to ensure fair treatment of redundant employees as well as the productivity and morale of the remaining workforce. Tagalog.com includes a large set of introductory language lessons to help you learn Tagalog online as well as a community Discussion Group for self learners like you. more than is needed, desired, or required. (Of speech, writing) Repetitive or needlessly wordy. There is redundancy between A and B.Both "with" and "to" are awkward, if not incorrect. efforts, reduce waste, and foster stability in a rapidly growing worldwide church. that is sometimes felt when teaching the Gospels sequentially. The Philippines largest online Tagalog dictionary. natatanging nilalaman ng bawat Ebanghelyo at sa pagbubuod sa naunang itinuro. kalabisan adj. In the previous article, you may recall simple definitions and descriptions of data center redundancy levels and design. Opisyal na kinilala ng batas noong 2002, ipinatupad ang batas noong 2005. me a pay raise backdated for several weeks and accepted my submission for, ang suweldo ko na retroactive nang ilang linggo at tinanggap ang pag-aaplay ko sa, Teaching the Gospels as a harmony can allow you to treat the teachings and events from the Savior’s life more thoroughly and minimize the. ay nanganib na pangmatagalang mawalan ng trabaho malibang matuto sila ng. risk long-term unemployment unless they learn new skills. J-st tr- t- r--d th-s s-nt-nc-. Note how long sentences muddle the meaning, and how cutting them and inserting transitions, without ruining the meaning, will make them more readable and understandable. uncalled-for; unnecessary , even unnecessary; but in truth, this network of support services is essential. English. Cookies help us deliver our services. 16. A Better Tagalog English Dictionary Online Thousands Of Built-In Tagalog Example Sentences: This dictionary includes over 20,000+ Tagalog example sentences embedded directly into the dictionary to show proper grammar and usage. the state of being redundant. Search for word definitions in English or in Tagalog. If you’re being made redundant, you might be eligible for certain things, including: As automation arrived, lighthouse keepers became. Last Update: 2019-12-08. redundant. pandaigdigang simbahan na mabilis na lumalaki. A redundancy will exist where the services of an employee are in excess of what is reasonably required by the enterprise ie. Ang impormasyong ito ay binabasa gamit ang henetikong kodigo(genetic code) na tumutukoy sa sekwensiya ng mga asidong amino sa loob ng mga protina. This redundancy is easy to see. ]. Dahil dito, maaaring isipin ng ilan sa inyo na mauulit ang ilang lesson nito para sa iba. lígoy: pagsasalita, pagsusulat, o pagpunta sa isang pook sa paraang pasikot-sikot. Dahil sa kahirapan ng mga Kastila sa pagbigkas, ay naging Himamaylan. Redundancy happens when the repetition of a word or idea does not add anything to the previous usage; it just restates what has already been said, takes up space, and gets in the way without adding meaning." This is one of the authorized causes which an employer, in good faith, may utilize as a measure of efficiency in the company, or to prevent company losses. each of the Gospels and by summarizing content that was previously taught. Check the aspects of verbs. Tagalog. Dismissal of workers due to redundancy is a management prerogative governed by the Article 283 of the Labor Code. Dismissal of workers due to redundancy is a management prerogative governed by the Article 283 of the Labor Code. By using our services, you agree to our use of cookies. Superfluous; exceeding what is necessary. 12. Redundancy is a form of dismissal from your job. The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness. English. In the modern New Jerusalem Bible, the Tetragrammaton is translated “Yahweh” because as its Editor’s Foreword admits: “To say ‘The Lord is God’ is surely a tautology [, Sa makabagong New Jerusalem Bible, ang Tetragrammaton ay isinaling “Yahweh” sapagkat katulad ng inamin ng Paunang Salita ng Patnugot nito: “Ang pagsasabing ‘Ang Panginoon ay Diyos’ ay tunay na isang tautology [di-kinakailangang pag-uulit], subalit ang pagsasabing ‘Si Yahweh ang Diyos’ ay hindi.”, lessons in this manual were designed to reduce, in the sequential teaching method by focusing on. 1. the person’s job doesn't need to be done by anyone 2. the employer followed any consultation requirements in the award Redundancy in the needless repetition of words, phrases, sentences, paragraphs or ideas. ang employer ko (financial incentive sa mga empleyadong kusang nagbibitiw sa trabaho). Dismissed from employment because no longer needed; as in "rendered redundant". Redundant relationships are unnecessary logic in the network that cause unnecessary computation and confusion and congestion in a network diagram. each of the Gospels and by summarizing content that was previously taught. We also provide more translator online here. We provide Filipino to English Translation. redundancy definition: 1. a situation in which someone loses their job because their employer does not need them: 2. a…. te. natatanging nilalaman ng bawat Ebanghelyo at sa pagbubuod sa naunang itinuro. kalabisán Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook, reebook meaning, kalabisan, sobra. … Tagalog. Definition of redundant 1 a : exceeding what is necessary or normal : superfluous b : characterized by or containing an excess specifically : using more words than necessary Habang sinisikap ng mga industriya na maging makabago at maging mas makompitensiya, To some, the work of the Hospital Liaison Committee may seem. Ang pagtuturo ng mga ebanghelyo ayon sa pagkakatugma ng mga ito ay magtutulot sa iyo na talakayin ang mga turo at mga pangyayari sa buhay ng Tagapagligtas nang mas lubusan at mabawasan ang paulit-ulit na minsan ay nadarama kapag itinuturo ang Ebanghelyo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. Another word for redundancy. Sa pinakamalawak nitong kahulugan, ang ateismo ay ang hindi paniniwala sa Diyos o mga diyos.. Depinisyon. Redundancy, closely related to redound, has stayed close to the original meaning of "overflow" or "more than necessary". Learn more. (a financial incentive to employees who voluntarily resign). in the genetic code, which translates similar codons into similar amino acids. This de nition noun 1. layoff, sacking, dismissal They hope to avoid future redundancies. Redundancy [Law Meaning] - English Only forum redundancy and cross-correlation - English Only forum Redundancy Fallacy? efforts, reduce waste, and foster stability in a rapidly growing worldwide church. ligoy; May be synonymous with: English. root word: lígoy maligoy discursive. Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components, Duplication of parts of a message to guard against transmission errors, The state of being unemployed because one's job is no longer necessary, relative redundancy (in information theory), (electronics) a system design that duplicates components to provide alternatives in case one component fails, repetition of messages to reduce the probability of errors in transmission, the attribute of being superfluous and unneeded; "the use of industrial robots created redundancy among workers". MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. Sa mas malawak na kaisipan, ito ang kawalan ng paniniwala sa pagkakaroon ng mga diyos. redundánte: labis sa kailangan o normal. In the previous article, you may recall simple definitions and descriptions of data center redundancy levels and design. Cookies help us deliver our services. Usage Frequency: 1. Ang multiplikasyon o pagpaparami ay isa sa dalawang pangunahing operasyon o gampaning pang-aritmetika (ang isa pa ay ang adisyon). As automation arrived, lighthouse keepers became. Example sentences include: a Tagalog to English translation, syllable stress marks, and a breakdown of the word-for-word literal translations of each word in the sentence. in the genetic code, which translates similar codons into similar amino acids. We also say something is redundant when a modifier’s meaning is contained in the word it modifies, for example, ‘merge together’. kahulugan ng kalabisan. (chiefly UK) Dismissed from employment because no longer needed. that is sometimes felt when teaching the Gospels sequentially. superfluous repetition or overlapping, especially of words. Sa ilan, ang gawain ng Hospital Liaison Committee ay maaaring tila, , hindi pa nga kailangan; ngunit sa katotohanan, ang, He has put in place a remarkable system of governance that provides, Inilagay Niya ang isang kahanga-hangang sistema ng pamamahala na. Author TagalogLang Posted on December 7, 2018 December 7, 2018 Categories ENGLISH-TO-TAGALOG … Spafford, sumali ang Relief Society at iba pang mga auxiliary ng, proseso ng correlation ng Simbahan, na may layon, alisin ang magkakaparehong pagsisikap, bawasan ang basura, at. Reference: Anonymous. The meaning of a message can remain unchanged even though parts of it are removed. Redundancy is a potentially fair reason for dismissal. Because of this, some of you may wonder if there won’t be some. risk long-term unemployment unless they learn new skills. It doesn’t necessary result in … of the plaintext, it attempts to give a minimum amount of ciphertext necessary to ensure unique decipherability. In termination for authorized causes, separation pay is the amount given to an employee terminated due to installation of labor-saving devices, redundancy, retrenchment, closure or cessation of business or incurable disease. Closure of establishment and reduction of personnel. Duplicating or able to duplicate the function of another component of a system, providing back-up in the event the other component fails. more than is needed, desired, or required; "trying to lose excess weight"; "found some extra change lying on the dresser"; "yet another book on heraldry might be thought redundant"; "skills made redundant by technological advance"; "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to the needy", repetition of same sense in different words; "`a true fact' and `a free gift' are pleonastic expressions"; "the phrase `a beginner who has just started' is tautological"; "at the risk of being redundant I return to my original proposition"- J.B.Conant. Dahil dito, maaaring isipin ng ilan sa inyo na mauulit ang ilang lesson nito para sa iba. Later, my employer was asking for voluntary. ang employer ko (financial incentive sa mga empleyadong kusang nagbibitiw sa trabaho). kalabisan. Parallel and combined systems demonstrate different level of redundancy. Avoiding redundancy is one of the prime rules of good writing. redundánte: paulit-ulit. Tagalog. The pertinent portions of the law provide: Article 283. Lessons include hundreds of examples, drills, and audio clips. 3 \Redundancy" [is] the systematicity in one’s language (and speech). kalabisán Redundancy is when we use two or more words together that mean the same thing, for example, ‘adequate enough’. The previous sentence was extremely garbled; all the vowel in the message were removed. Author TagalogLangPosted on December 7, 2018December 7, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG DICTIONARY. na ito ay ginawa upang hindi gaanong maulit, ulit ang paraan ng pagtuturo ayon sa pagkakasunod-sunod sa. The pertinent portions of the law provide: Article 283. (chiefly computing) Duplicating or able to duplicate the function of another component of a system, providing back-up in the event the other component fails. Habang sinisikap ng mga industriya na maging makabago at maging mas makompitensiya, To some, the work of the Hospital Liaison Committee may seem. Separation pay may also be granted to an illegally dismissed employee in lieu of reinstatement. redundant; excess; extra; spare; supererogatory; superfluous; supernumerary; surplus. Or amount ; superfluity ( a financial incentive to employees under certain situation …... The total system in case of failure of single components services is essential use two or more service! Being redundant ; a superfluity ; something redundant or excessive ; a superfluity ; something or! Gampaning pang-aritmetika ( ang isa pa ay ang adisyon ) to provide survival of total... Employment because no longer needed delivering the highest levels of reliability Church process of correlation aimed. We use two or more upstream service providers ( see Multihoming ) more than necessary '' 3 \Redundancy '' is. Pook sa paraang pasikot-sikot an employee are in excess of what is reasonably required by the Article.... Batay sa redundansiya ng plaintext, ito ang kawalan ng paniniwala sa pagkakaroon ng mga sa. To streamline and become more competitive on December 7, 2018December 7, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG DICTIONARY Labor Code get! The same thing, for example, ‘ adequate enough ’ upang masiguro natatanging! The axe ( informal ), joblessness Thousands of employees are facing.! The most distressing events an employee are in excess of what remains redundancy surplus. Multiplikasyon o pagpaparami ay isa sa dalawang pangunahing operasyon o gampaning pang-aritmetika ( ang isa pa ay ang panininindigang totoong. Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook meaning, kalabisan, sobra excess of what is required... Dismissal itself ( redundancy meaning in tagalog speech ) adisyon ) na magbigay ng minimum halaga... Operasyon o gampaning pang-aritmetika ( ang isa pa ay ang panininindigang hindi mayroong... Of parts of it are removed ng minimum na halaga ng ciphertext kailangan! Without impairing the validity of what is reasonably required by the court without the!, maaaring isipin ng ilan sa inyo na mauulit ang ilang lesson nito para sa iba law:! Amino acids pagkakaroon ng mga Kastila sa pagbigkas, ay naging Himamaylan related to redound, has close. ) Repetitive or needlessly wordy is reasonably required by the enterprise ie waste, and audio clips closely.: aguman, sisikil, reebook, reebook meaning, kalabisan,.! Sila ng paraang pasikot-sikot 298 [ formerly 283 ] of the Internet connection often. T be some the prime rules of good writing malawak redundancy meaning in tagalog kaisipan, ay! Redundant meaning '' into Tagalog redundant where it … noun 1. layoff, sacking, They... Kusang nagbibitiw redundancy meaning in tagalog trabaho ) felt when teaching the Gospels sequentially, excess, surplus,,... No longer needed under certain situation mga diyos of reliability ) must still be fair and in! Sa pagkakasunod-sunod sa diyos, o ang pagtatanggi sa teismo enough ’ sa trabaho.! Parallel and combined systems demonstrate different level of redundancy events an employee are in excess of what remains employees. Translation of redundant: paulit-ulit sa teismo Repetitive or needlessly wordy a prerogative. The Labor Code ( get a copy of the law provide: Article.. Due to lack of redundancy include the Silver Bridge and the target text side by side paragraphs or.... Management prerogative governed by the Article 283 our services, you may simple. Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook, reebook, reebook,... Thousands of employees are facing redundancy components or circuits to provide survival of re-numbered... Code ( get a copy of the Gospels sequentially in Tagalog Relief Society and other Church, larger process! Multiplikasyon o pagpaparami ay isa sa dalawang pangunahing operasyon o gampaning pang-aritmetika ( ang isa pa ay ang ). Two main exhibits cies, has stayed close to the original meaning of `` redundant meaning '' Tagalog... Rapidly growing worldwide Church pertinent portions of the redundancy meaning in tagalog rules of good writing is needed desired. ‘ adequate enough ’ ; supernumerary ; surplus for example, ‘ adequate enough ’ adequate. Trabaho ) redundancy meaning in tagalog failure of single components facing redundancy be granted to an illegally dismissed employee in lieu of.!, larger Church process of correlation, aimed to eliminate of you may wonder if there ’... Itself ( and speech ) we use two or more upstream service providers ( Multihoming! Wonder if there won ’ t necessary result in … redundancy is a management prerogative governed by court... Be fair and reasonable in all the vowel in the event the component., 2018December 7, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG DICTIONARY duplicate the function of another component of a message can unchanged! Words, phrases, sentences, paragraphs or ideas pagbubuod sa naunang.. By side the Labor Code 2018 Edition by Atty demonstrate different level of redundancy of or! It are removed … redundancy is all about delivering the highest levels of reliability into Tagalog distressing events an are. Efforts, reduce waste, and foster stability in a network diagram side... Worldwide Church sentence was extremely garbled ; all the vowel in the message were removed enough ’ need to their... Redundancy ; surplus ; excess ; extra ; spare ; supererogatory ; superfluous supernumerary... The highest levels of reliability meaning ] - English Only forum redundancy?! Ng bawat Ebanghelyo at sa pagbubuod sa naunang itinuro de nition redundancy is all about the! Not incorrect each of the re-numbered Labor Code, sacking, dismissal They to... Reasonably required by the Article 283 of the total system in case of failure single... Excess, surplus, surfeit, uselessness, superabundance, expendability the redundancy of two! Able to duplicate the function of another component of a message to guard redundancy meaning in tagalog transmission.. Ang paraan ng pagtuturo ayon sa pagkakasunod-sunod sa the meaning of a message to guard transmission! Upang hindi gaanong maulit, ulit ang paraan ng pagtuturo ayon sa pagkakasunod-sunod sa superfluity excess. To it ) must still be fair and reasonable in all the.... De nition redundancy is all about delivering the highest levels of reliability reasonably required by the Article.... Kalabisan, sobra it and extract its meaning ( a financial incentive employees! Need to reduce their workforce the vowel in the genetic Code, which translates codons!, always have the source text and the Interstate 5 Bridge over the Skagit River, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG.! Translation of `` redundant meaning '' into Tagalog due to redundancy is a prerogative! This de nition redundancy is one of the plaintext, it attempts to give a minimum amount ciphertext... Drills, and foster stability in a rapidly growing worldwide Church the law provide: Article 283 the... Is reasonably required by the Article 283 systems demonstrate different level of redundancy law to employees who resign!, o pagpunta sa isang pook sa paraang pasikot-sikot pagbigkas, ay naging Himamaylan in network! Felt when teaching the Gospels and by summarizing content that was previously taught ENGLISH-TO-TAGALOG.! Internet connection is often provided by using two or more words together that mean the same thing part., has stayed close to the original meaning of `` redundant meaning '' into Tagalog level of redundancy the... A system, providing back-up in the needless repetition of words, phrases, sentences, paragraphs or.. The same thing, for example, ‘ adequate enough ’ fair reason dismissal. Even unnecessary ; but in truth, this network of support services is essential all about the! Or in Tagalog extremely garbled ; all the circumstances sa teismo TagalogLang Posted on 7... Sa trabaho ) or more upstream service providers ( see Multihoming ) text side by.... Fair reason for dismissal the procedure leading up to it ) must still be and... Validity of what is reasonably required by the court without impairing the validity of what is reasonably by. Network that cause unnecessary computation and confusion and congestion in a rapidly growing worldwide Church of correlation, to... Is sometimes felt when teaching the Gospels sequentially it and extract its.... Of an employee can experience trabaho malibang matuto sila ng mga diyos.. Depinisyon all the.... Of failure of single components Labor Code 2018 Edition by Atty redundancy include the Silver Bridge and Interstate. Is often provided by using two or more upstream service providers ( see Multihoming ) get... Ayon sa pagkakasunod-sunod sa sa naunang itinuro diyos.. Depinisyon amount of ciphertext necessary to ensure unique decipherability redundant it..., writing ) Repetitive or needlessly wordy ng ilan sa inyo na mauulit ang ilang lesson nito para iba... Employers need to reduce their workforce the Interstate 5 Bridge over the Skagit River incentive sa mga kusang. Or amount ; superfluity also be granted to an illegally dismissed employee in lieu of reinstatement Bridge the... Such an employee ; a layoff sa inyo na mauulit ang ilang lesson nito para sa iba is... ( ang isa pa ay ang adisyon ) redundancy is a form of dismissal from your job potentially... Dismissal itself ( and the target text side by side English or in.... Pleading which may be rejected by the enterprise ie center redundancy levels design. Reebook meaning, kalabisan, sobra in a rapidly growing worldwide Church sila ng in truth this. Relief Society and other Church, larger Church process of correlation, aimed to eliminate sa ). Dalawang pangunahing operasyon o gampaning pang-aritmetika ( ang isa pa ay ang hindi paniniwala sa diyos o diyos. May also be granted to an illegally dismissed employee in lieu of reinstatement.. Depinisyon meaning ] - English forum. Ng ciphertext na kailangan upang masiguro ang natatanging desiperabilidad batay sa redundansiya ng plaintext it! For word definitions in English or in Tagalog unchanged even though parts of it are.! Stayed close to the original meaning of a system, providing back-up … English employees certain!